Kvist med rosa äppelblom

Kvalitet, trygghet och säkerhet

Det är en självklarhet att våra gäster ska känna sig säkra och trygga med vår omsorg. Vi är därför angelägna om att lyssna på våra gäster och deras anhöriga för att få veta vad de tycker.

Stockholms stad och Socialstyrelsen ställer strikta kvalitets- och säkerhetskrav på oss som vård- och omsorgsgivare. För att säkerställa god vård och omsorg arbetar vi kontinuerligt med utveckling och förbättringar. Alla avvikelser rapporteras och utgör en viktig del i detta arbete. Riskbedömningar gällande risk för fall, undernäring och trycksår utförs för varje ny gäst som flyttar in. Vid bedömd risk sätter vi in åtgärder och vårdplan samt upprättar en rehabiliteringsplan.

Patientsäkerhetsberättelse

Vi anser att kvalitet, trygghet och säkerhet hänger ihop och i vår patientsäkerhetsberättelse belyser vi bland annat hur vi arbetar med egenkontroll, riskbedömningar och rapporteringsskyldighet. Grundläggande för patientsäkerheten, och för att förhindra uppkomsten av vårdskador, är att alla medarbetare delar samma synsätt om god och säker vård och omsorg.

Vår patientsäkerhetsberättelse finns i PDF-format längre ner på sidan.

Certifieringar och kvalitetsregister

Ytterligare en del i vårt kvalitetsarbete är att hela Borgerskapets äldreboende, som utgörs av somatiskt boende liksom boende för personer med demenssjukdom, är certifierat enligt Silviahemmets vårdfilosofi. Det innebär att all personal, oavsett yrkesroll, har genomgått minst en utbildning i demensvård baserad på Silviahemmets vårdfilosofi. För att behålla denna certifiering sker omcertifiering vart tredje år.

Vi deltar också i kvalitetsregister så som Svenska palliativregistret, som verkar för att säkra god vård i livets slutskede, liksom Senior Alert, som är del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”.

För mer information om vilka kvalitetsregister vi deltar i – se vår patientsäkerhetsberättelse i PDF-format längre ner på sidan.

Kvalitetsledningssystem

Hälso-och sjukvård är komplexa verksamheter. För att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten behövs ett ledningssystem. Detta gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller kan förebyggas.

Enligt Socialstyrelsen ska ledningssystemet användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Kost och måltider

Att servera näringsriktig, god och varierad kost hör till ett av våra viktigaste uppdrag och självklart serverar vi specialanpassad kost för dig som exempelvis har svårt att tugga. Vid de tillfällen Stockholms stad har genomfört måltidsobservationer på plats har vi fått högsta möjliga poäng.

Brukarundersökningar

För att kunna mäta hur våra gäster, anhöriga och medarbetare upplever verksamheten genomför Stockholms stad, Socialstyrelsen och vi själva enkätundersökningar. Resultaten är viktiga instrument för oss i vårt kvalitets- och förbättringsarbete.

Enligt Stockholms stads undersökning :

  • är 86% av gästerna nöjda med boendet
  • är 93% av gästerna nöjda med bemötandet
  • tycker 67% av gästerna att måltiderna är trevliga

Längre ner på sidan hittar du en summering av vår egen boende- och anhörigenkät i PDF-format.

Medarbetare

Att lyssna på våra medarbetare är en omistlig del i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Det gör vi dels genom större medarbetarundersökningar men också genom kontinuerliga arbetsplatsträffar och reflektionsgrupper, som är en del av Silviahemmets vårdfilosofi. Det innebär att man inom personalgruppen, under ledning av en handledare, träffas en gång i månaden och diskuterar och reflekterar över omvårdsrelaterade utmaningar. Detta är ett viktigt verktyg till att ge personer med demenssjukdom den bästa omvårdnaden.

Vi lägger också stor vikt vid introduktionsutbildning för nyanställda medarbetare liksom kontinuerlig fortbildning. En gång om året har vi utbildning i basal hygien, munhälsovård och munhälsobedömning liksom i förflyttningsteknik och rehabiliterande förhållningssätt. Löpande sker också utbildningar i social dokumentation, ”Demens ABC” och brandskydd.

Dokument

Länkar

Dela