Historien om Stockholms Borgerskap är väl sammanflätad med Stockholms historia. Borgerskapet var en viktig maktfaktor i huvudstaden och vart vi än rör oss i Stockholms centrala delar ser vi spår i form av byggnader, statyer och gatunamn signerade Stockholms Borgerskap.

Stockholms Borgerskap har historiskt spelat en avgörande roll för Stockholms framväxande som storstad. Fram till 1865, då ståndsriksdagen avskaffades och ersattes med ett tvåkammarsystem, var det Borgerskapet som hade den politiska makten i huvudstaden.

Att bedriva affärsverksamhet innanför tullarna

För att vara verksam som hantverkare och företagare innanför tullarna, alltså borgare, var man tvungen att ansöka om så kallat burskap. Endast den som hade goda yrkeskunskaper och var mästare inom sitt yrke kunde vinna burskap. Den som ansökte fick, om det beviljades, under högtidliga former sedan svära en burskapseden. Till gruppen borgare hörde allt från välbärgade köpmän, skeppsredare och grosshandlare till hantverkare, som generellt inte hade en lika stadig ekonomisk grund att stå på.

Borgerskapets förpliktelser och privilegier

Att vara borgare innebar också vissa förpliktelser. Man var exempelvis tvungen att ingå i borgargardet, ett slags vaktstyrka som skulle hålla ordning i staden, försvara vid anfall och släcka bränder. Det var också borgarna som ansvarade för att driva in skatter och tullar. Genom dessa intäkter kunde man skapa infrastruktur. Man anlade hamnar, broar och slussar och finansierade även uppförandet av Stockholms börshus liksom ett flottare stadshotell, Rydbergs vid Kungsträdgården som dock stängde i början av 1900-talet.

Att ta hand om medlemmarna

Under 1700-talet började Borgerskapet bedriva social verksamhet och fattigvård. Framför allt var det verksamhet riktad till änkor efter borgare. Dessa insatser kan sägas vara ett slags föregångare till de senior- och äldreboende vi driver idag.

Viktiga årtal

2015 Stockholms Borgerskap initierar ett nytt projekt. Visionen är att bygga och utveckla ett helt nytt kvarter med seniorlägenheter i anslutning till äldreboendet i Högalid på Södermalm.

2013 Medlemsklasserna utökas, från 15 till 17.

2009 HM Konung Carl XVI Gustaf blir Stockholms Borgerskaps Höge beskyddare.

2007 Seniorboendet Hedvig Eleonoragården på Östermalm slår upp portarna. Boendet har förvärvats av Hedvig Eleonora församling.

1994 Seniorboendet Nya Christinehov på Södermalm köps av Blomsterfonden och invigs i vår regi.

1965 Äldreboendet Enkehuset i Högalid på Södermalm invigs och ersätter Enkehuset på Norrtullsgatan.

1937 Seniorboendet Kristinebergsgården på Kungsholmen, som Borgerskapet har låtit bygga, står färdigbyggt och invigs.

1932 Seniorboendet Borgargården på Kungsholmen, som Borgerskapet har låtit bygga, slår upp portarna.

1923 Stadshuset invigs. Borgargillet skänker bronsskulpturen Morgonrodnad signerad konstnären Marcus Lövblad.

1921 Stockholms Borgargille bildas på initiativ av boktryckare Carl Lagerström och direktör Ivar Reicke. Stockholms Borgargille bedriver än idag medlemsverksamhet för Stockholms Borgerskaps medlemmar.

1908 Borgerskapets gubbhus, det som idag kallas Borgarhemmet, står färdigbyggt i Högalid på Södermalm.

1879 Det nybyggda Enkehuset på Norrtullsgatan invigs och det gamla hemmet för Borgerskapets änkor, som låg där nuvarande NK idag ligger, säljs.

1866 Tvåkammarriksdagen införs och Borgerskapet fråntas rättigheterna att styra staden. Innan dess hade Sverige haft ståndsriksdag och det var då Borgerskapet som hade haft den politiska makten i staden.

1857 Stockholms första stadshotell, Hotell Rydberg, invigs. Hotellet ligger vid Gustav Adolfs torg och det är Grosshandelssocieteten (som är en del av Stockholms Borgerskap) som har finansierat och initierat projektet efter en uttrycklig önskan av grosshandlare Abraham Rydberg.

1845 Beckholmen på Djurgården övergår i Grosshandelssocietetens ägo då den testamenteras från Abraham Rydberg.

1836 Borgarskolan grundas.

1812 Borgerskapets Gubbhusinrättning flyttar från fastigheten vid Grevgatan till malmgården Christinehof i Högalid på Södermalm. Ett stenkast från platsen där vårt nuvarande äldreboende ligger.

1800 Obelisken på Slottsbacken reses som tack till Borgerskapet för deras insatser.

1788 Stiftelsen Stockholms Borgerskaps Gubbhus bildas och erbjuder hem för ”åldrade borgare” i Stockholm. En fastighet vid Grevgatan förärvas för ändamålet.

1767–1778 Stockholms Borgerskap finansierar bygget av Börshuset efter att rådhuset har brunnit ner. I slutet av 1800-talet överlåts Börshuset till Stockholms stad mot att Borgerskapet kostnadsfritt får vara kvar.

1724 Stockholms Borgerskaps Enkehus, för fattiga borgaränkor, tillkommer på initiativ av grosshandlare Abraham Grill. Grill över upplåter till en början sin egendom på Ladugårdsgärdet och 1742 förvärvas  Sparres Palats på Hamngatan, där nuvarande NK ligger och verksamheten flyttas dit.

1619 Borgerskapets högsta organ, de Femtio Äldste, tillkommer genom en stadga. Stadens huvudmän motsvarade vår tids stadsfullmäktige.

1349–1357 Magnus Erikssons stadslag tillkommer. Här regleras byamännens, det vill säga borgarnas, rättigheter och skyldigheter.