De ingående verksamheterna inom Stockholms Borgerskap utgörs av självständiga juridiska enheter och därmed upprättas ingen gemensam redovisning för gruppen.

Nedan återfinns årsredovisningarna för våra ideella föreningar, vars årsredovisningar antages på respektive förenings årsstämma. Därutöver återfinns även årsredovisningarna för de två samförvaltningskonsortier som bildats inom Stockholms Borgerskap, för att förvalta de ideella föreningarnas och stiftelsernas samlade kapital.