Det är en självklarhet att våra gäster ska känna sig säkra och trygga med vår omsorg. Vi är därför angelägna om att lyssna på våra gäster och deras anhöriga för att få veta vad de tycker.

Stockholms stad och Socialstyrelsen ställer strikta kvalitets- och säkerhetskrav på oss som vård- och omsorgsgivare. För att säkerställa god vård och omsorg arbetar vi kontinuerligt med utveckling och förbättringar. Alla avvikelser rapporteras och utgör en viktig del i detta arbete. Riskbedömningar gällande risk för fall, undernäring och trycksår utförs kontinuerligt. Vid bedömd risk sätter vi in åtgärder.

Patientsäkerhetsberättelse

Vi anser att kvalitet, trygghet och säkerhet hänger ihop och i vår patientsäkerhetsberättelse belyser vi bland annat hur vi arbetar med egenkontroll, riskbedömningar och rapporteringsskyldighet. Grundläggande för patientsäkerheten, och för att förhindra uppkomsten av vårdskador, är att alla medarbetare delar samma synsätt om god och säker vård och omsorg.

Vår patientsäkerhetsberättelse finns i PDF-format längre ner på sidan.

Certifieringar och kvalitetsregister

Ytterligare en del i vårt kvalitetsarbete är att hela Enkehuset är certifierat enligt Silviahemmets vårdfilosofi. Det innebär att all personal, oavsett yrkesroll, har genomgått minst en utbildning i demensvård baserad på Silviahemmets vårdfilosofi. För att behålla denna certifiering sker omcertifiering vart tredje år.

Vi deltar också i kvalitetsregisteret Svenska palliativregistret, som verkar för att säkra god vård i livets slutskede, liksom Senior Alert, som är del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”.

För mer information om vilka kvalitetsregister vi deltar i – se vår patientsäkerhetsberättelse i PDF-format längre ner på sidan.

Kvalitetsledningssystem

Vi arbetar systematiskt och fortlöpande för att utveckla och säkra kvaliteten i vårt ledningssystem.

Enligt Socialstyrelsen ska ledningssystemet användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Brukarundersökningar

För att kunna mäta hur våra gäster och anhöriga upplever verksamheten genomför Stockholms stad, Socialstyrelsen  enkätundersökningar. Resultaten är viktiga instrument för oss i vårt kvalitets- och förbättringsarbete.

Enligt Stockholms stads undersökning 2018 :

  • är 87% av gästerna nöjda med boendet
  • är 94% av gästerna nöjda med bemötandet
  • 90% av gästerna tycker maten smakar bra

Längre ner på sidan hittar du en summering av vår egen boende- och anhörigenkät i PDF-format.

Medarbetare

Våra medarbetare är delaktiga i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Det gör vi dels genom kontinuerliga arbetsplatsträffar, team möten och reflektionsgrupper, som är en del av Silviahemmets vårdfilosofi. Det innebär att man inom personalgruppen, under ledning av en handledare, träffas en gång i månaden och diskuterar och då reflekterar medarbetarna över omvårdsrelaterade utmaningar för att kunna ge den bästa omvårdnaden.

Vi lägger också stor vikt vid introduktionsutbildning för nyanställda medarbetare liksom kontinuerlig fortbildning. En gång om året har vi utbildning i basal hygien, munhälsovård och munhälsobedömning liksom i förflyttningsteknik och rehabiliterande förhållningssätt. Löpande sker också utbildningar i social dokumentation, ”Demens ABC” och brandskydd.

Det är viktigt att våra medarbetare tillåts växa i sina yrkesroller genom ständig kunskapsutveckling och erfarenhetssamlande. Viktiga sätt att vinna erfarenhet är att lära av andras och egna framgångar, motgångar och misstag. I det dagliga arbetet präglas vi av konstruktiv dialog och ett lösningsinriktat synsätt. Våra metoder har sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.