Tennis med ballong

Verksamhetsidé

Vi är övertygade om att alla människor har möjlighet att utvecklas livet ut. Vi är lika övertygade om att alla människor gör så gott de kan under rådande omständigheter.

Vårt huvuduppdrag är att erbjuda våra gäster individanpassad omsorg i en stimulerande miljö och vårt mål att erbjuda bästa möjliga förutsättningar att uppleva en trygg och värdig ålderdom.

Vår verksamhetsidé

Att erbjuda våra gäster en individanpassad aktiv vardag med hög social samvaro, gott värdskap och god omvårdnad i en trivsam och traditionsrik miljö.

Vår vision

Visionen är att verksamheten ska uppfattas av gäster, anhöriga, medarbetare och omgivande samhälle som en inspirationskälla och förebild inom omsorg och vård av äldre. Det är aldrig för sent för att få en bra ålderdom, är vårt motto.

Vår syn på människan

Vi är övertygade om att alla människor har möjlighet att utvecklas under hela livet. Vi är lika övertygade om att alla människor gör så gott de kan under rådande omständigheter. Vår verksamhet ska präglas av att alla stimuleras till konstruktivt samspel och att varje individs förmågor tas tillvara. Alla medarbetare har i uppdrag och ansvar att verka i denna anda. Medarbetare med ledningsuppdrag har ett särskilt ansvar att vara goda förebilder.

Förhållningssätt till medarbetare

Det är viktigt att våra medarbetare tillåts växa i sina yrkesroller genom ständig kunskapsutveckling och erfarenhetssamlande. Viktiga sätt att vinna erfarenhet är att lära av andras och egna framgångar, motgångar och misstag. I det dagliga arbetet präglas vi av konstruktiv dialog och ett lösningsinriktat synsätt. Våra metoder har sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårt övergripande mål

Alla våra gäster ska ges bästa möjliga förutsättningar att uppleva en trygg och värdig ålderdom. Den enskilda individens behov, förutsättningar och önskemål ska prägla allt vårt arbete. Anhöriga ska ses som en tillgång och ges möjlighet till delaktighet i utformningen av omsorgen. Alla medarbetare ska mötas av en god arbetsmiljö genom tydligt ledarskap, delaktighet, stimulerande arbetsuppgifter och arbetsgemenskap.

Vår värdegrund

Alla medarbetares grundsyn ska vara att våra gästers behov alltid kommer i första rummet. Gästerna har rätt att behålla sin integritet och ska behandlas med respekt. Alla medarbetare ska utföra sitt arbete med engagemang och omtanke om gästerna. Borgerskapets värdegrundshandling, Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldreomsorg och Silviahemmets vårdfilosofi är ledstjärnor i mötet med gäster, anhöriga, arbetskamrater och andra personer som besöker vår verksamhet. Alla medarbetare ska vara medvetna om att det är våra handlingar som gör skillnad för ett gott värdskap.

Dela