Integritetspolicy Stiftelsens Stockholms Grosshandelssocietet

Här kan du läsa om Stiftelsen Grosshandelssocietets personuppgiftsbehandling vid ansökan om stipendium och hur Stiftelsen lagrar dina personuppgifter.

Information om Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietets personuppgiftsbehandling vid ansökan om stipendium

Bakgrund

Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet, 802009-3699 (”Stiftelsen”), är en icke vinstdrivande stiftelse med ändamål att varje år dela ut stipendier för språk-, handels- eller ekonomistudier utomlands alternativt praktik på ett företag med inriktning mot handel eller sjöfart. Stiftelsen är en del av Stockholms Borgerskap vars centrala syfte är att etablera möjlighet till kontakt mellan sina medlemmar samt stödja unga studerande och unga entreprenörer. För att uppfylla sitt syfte att tillhandahålla stipendium behandlar Stiftelsen dina personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du som registrerad har. Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vilka personuppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar ditt namn; personnummer; i förekommande fall foto; dina kontaktuppgifter; medborgarskap; sysselsättning eller före detta sysselsättning; betyg och uppgifter om utbildning; den registrerades ekonomiska underlag samt information om syftet med ansökan. Vid beviljat stipendium behandlas även information om utbildningsort samt kontouppgifter.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter om dig som Stiftelsen behandlar inhämtas primärt direkt från dig i samband med ansökan om stipendium eller genom din kommunikation med Stiftelsen; till exempel i epostmeddelande, via telefon eller genom avsättande av cookies på Stiftelsens hemsida; för mer information om behandling av cookies, se Stiftelsens hemsida.

Varför behandlas personuppgifterna och med vilken rättslig grund?

Stiftelsen behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. Sammanställningen kan komma att uppdateras. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer Stiftelsen på lämpligt sätt att meddela dig.

Tabell. Sammanställning integritetspolicy

 

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Stiftelsen efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för behandling av ansökan om stipendium kan Stiftelsen tyvärr inte uppta din ansökan om stipendium.

Till vilka mottagare lämnas dina personuppgifter ut?

  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, 802017-2998 för administration av stipendier och stipendieansökan. Webforum Europe AB, 556523-5917, för att samla och underlätta administration av stipendieansökan. Stiftelsen har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. I det fall tredje part uppdras att hantera personuppgifter, såsom tex Webforum Europe AB och Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, upprättas ett särskilt avtal. Riktlinjerna för hur tredje part får hantera personuppgifterna på uppdrag av Stiftelsen regleras i avtalet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla ovan angivna ändamål. Dina uppgifter sparas under den tid din ansökan är under prövning. Om den sökande inte beviljas stipendium sparas ansökningarna i tre år från ansökningstillfället; sökandes kontaktuppgifter sparas under tid som den sökande kan vara aktuell för medlemskap i Stockholms Borgerskap. I den mån det behövs för bokföringsändamål sparas dina personuppgifter i sju år efter beviljat stipendium.

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning har du rätt att invända mot sådan behandling.
  • Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina  personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Stiftelsen. Se kontaktuppgifter nedan.Om du anser att Stiftelsen behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot dataskyddslagstiftningen kan du inge klagomål till Datainspektionen
(se: https://www.datainspektionen.se/).

Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocitet
Stockholms Borgerskap
Högalidsgatan 26-28
117 30 Stockholm08-720 89 00
info@borgerskapet.se