Information om Stockholms Borgerskaps personuppgiftsbehandling

Bakgrund

Stockholms Borgerskap, 802000-4001, är en ideell förening men också paraplynamn för de olika stiftelser och ideella föreningar som samlas under samma namn. Stockholms Borgerskaps huvudsakliga syfte är att samla de burskapsägande borgarna i Stockholm, verka för deras gemensamma intressen och utgöra det högsta beslutande organet för Stockholms Borgerskaps Institutioner. Stockholms Borgerskap utgörs av dem som vunnit burskap såsom borgare i Stockholm.

Ett centralt syfte med Stockholms Borgerskap är att etablera möjlighet till kontakt mellan medlemmarna.

För dessa generella ändamål behandlar Stockholms Borgerskap dina personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du har.

Stockholms Borgerskap är personuppgiftsansvarigt för behandlingen.

Vilka personuppgifter behandlas?

Stockholms Borgerskap behandlar ditt namn; personnummer; i förekommande fall foto och CV; firmanamn; organisationsnummer; dina och din firmas kontaktuppgifter; betal- och/eller kontouppgifter; medborgarskap; sysselsättning eller före detta sysselsättning; burskapsklass; år för inträde samt information om mästarbrev eller annat bevis.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter om dig som Stockholms Borgerskap behandlar inhämtas primärt direkt från dig i samband med ansökan om medlemskap, vid erläggande av medlemsavgift eller i samband med din kommunikation med Stockholms Borgerskap; till exempel i e-postmeddelande, via telefon eller genom avsättande av cookies på Stockholms Borgerskaps hemsida.

Med viss regelbundenhet inhämtas kompletterande uppgifter om dig från Statens postadressregister.

Varför behandlas personuppgifterna och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att uppdateras. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt att meddela dig.

 

Tabell. Sammanställning integritetspolicy

 

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Stockholms Borgerskap efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal kan Stockholms Borgerskap tyvärr inte bevilja dig medlemskap.

Till vilka mottagare lämnas dina personuppgifter ut?

 • Övriga medlemmar i Stockholms Borgerskap genom publicering i medlemsmatrikel (namn, klass, verksamhet/titel, mailadress, telefonnummer).
 • Föreningen Stockholms Grosshandelssocietet (består av Borgare klass 1) och Borgargillet (består av samtliga Borgare) för genomförande av dess verksamhet; aktiviteter, möten, nätverkande. Beviljande av medlemskap i Stockholms Grosshandelssocietet sker automatiskt vid inträde i Stockholms Borgerskap om medlemmen ingår i Borgare klass 1.
 • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus för administration av medlemsregister och medlemsaktiviteter.
 • Westarc AB, för administration av medlemsregistret.
 • Riksarkivet, för arkivering av ansökningshandlingar.

Borgerskapet har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. I det fall tredje part uppdras att hantera personuppgifter, såsom tex Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus och Westarc AB, nämnt ovan, upprättas ett särskilt avtal. Riktlinjerna för hur tredje part får hantera personuppgifterna på uppdrag av Stockholms Borgerskap finns reglerat i avtalet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla ovan angivna ändamål. Samtliga dina uppgifter sparas under den tid du har ett aktivt medlemskap i Stockholms Borgerskap.

De personuppgifter som du angivit i burskapsansökan sparas för evigt i syfte att uppfylla kontinuiteten av dokumentation av borgare i Stockholms Borgerskap. Övriga personuppgifter raderas ett år från ditt frånfälle.

I den mån det behövs för bokföringsändamål sparas en del av dina personuppgifter i ytterligare sju år efter ditt utträde ur Stockholms Borgerskap.

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
 • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning har du rätt att invända mot sådan behandling.
 • Stockholms Borgerskap erbjuder dig dessutom möjligheten att inte publiceras i medlemsmatrikeln. Vill du utnyttja den möjligheten ombeds du logga in på Mina Sidor och göra det valet.
 • Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Se våra kontaktuppgifter nedan. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot dataskyddslagstiftningen kan du inge klagomål till Datainspektionen (se https://www.datainspektionen.se/).

Kontaktuppgifter

Stockholms Borgerskap ideella förening
Högalidsgatan 26-28
117 30 Stockholm
08-720 89 00

info@borgerskapet.se