Integritetspolicy Stockholms Borgerskap - stipendium

Här kan du läsa om Stockholms Borgerskaps personuppgiftsbehandling vid ansökan om stipendium och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Information om Stockholms Borgerskap personuppgiftsbehandling vid ansökan om stipendium

Bakgrund

Stockholms Borgerskap, 802000-4001, är en ideell förening men också paraplynamn för de olika stiftelser och ideella föreningar som samlas under samma namn. Stockholms Borgerskaps huvudsakliga syfte är att samla de burskapsägande borgarna i Stockholm, verka för deras gemensamma intressen och utgöra de högsta beslutande organet for Stockholms Borgerskaps institutioner. Stockholms Borgerska utgörs av dem som vunnit burskap såsom borgare i Stockholm.

Ett centralt syfte med Stockholms Borgerskap är att etablera möjlighet till kontakt mellan medlemmar samt stödja unga studerande och entreprenörer.

För att uppfylla sitt syfte att tillhandahålla stipendium behandlar Stockholms Borgerskap dina personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du som registrerad har.

Stockholms Borgerskap är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vilka personuppgifter behandlas?

Stockholms Borgerskap behandlar ditt namn; personnummer; i förekommande fall foto; dina kontaktuppgifter; medborgarskap; sysselsättning eller före detta sysselsättning; betyg och uppgifter om utbildning; den registrerades ekonomiska underlag samt information om syftet med ansökan. Vid beviljat stipendium behandlas även information om kontouppgifter.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter om dig som Stockholms Borgerskap behandlar inhämtas primärt direkt från dig i samband med ansökan om stipendium eller genom din kommunikation med Stockholms Borgerskap; till exempel i epostmeddelande, via telefon eller genom avsättande av cookies på Stockholms Borgerskaps hemsida; för mer information om behandling av cookies, se hemsidan.

Varför behandlas personuppgifterna och med vilken rättslig grund?

Stockholms Borgerskap behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. Sammanställningen kan komma att uppdateras. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer Stockholms Borgerskap på lämpligt sätt att meddela dig.

 

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter Stockholms Borgerskap efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för behandling av ansökan om stipendium kan Stockholms Borgerskap tyvärr inte uppta din ansökan om stipendium.

Till vilka mottagare lämnas dina personuppgifter ut?

  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, 802017-2998 för administration av stipendier och stipendieansökan. Webforum Europe AB, 556523-5917, för att samla och underlätta administration av stipendieansökan. Stockholms Borgerskap har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. I det fall tredje part uppdras att hantera personuppgifter, såsom tex Webforum Europe AB och Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, upprättas ett särskilt avtal. Riktlinjerna för hur tredje part får hantera personuppgifterna på uppdrag av Stockholms Borgerskap regleras i avtalet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla ovan angivna ändamål. Dina uppgifter sparas under den tid din ansökan är under prövning. Om den sökande inte beviljas stipendium sparas ansökningarna i tre år från ansökningstillfället; sökandes kontaktuppgifter sparas under tid som den sökande kan vara aktuell för medlemskap i Stockholms Borgerskap. I den mån det behövs för bokföringsändamål sparas dina personuppgifter i sju år efter beviljat stipendium.

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning har du rätt att invända mot sådan behandling.
  • Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina  personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Stiftelsen. Se kontaktuppgifter nedan. Om du anser att Stiftelsen behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot dataskyddslagstiftningen kan du inge klagomål till Datainspektionen
(se: https://www.datainspektionen.se/).

Stockholms Borgerskap
Högalidsgatan 26-28
117 30 Stockholm
08-720 89 00
info@borgerskapet.se